Back

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Υ15)

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Διδάσκων: Prof. Roger Slee (University of South Australia)

Εξάμηνο: Γ’

Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες: α) σεμιναρικό μάθημα β) θεωρητική γραπτή εργασία

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Πιστωτικές μονάδες: 10

Σύνολο μαθημάτων:  6

Ημερήσιες ώρες διδασκαλίας στο πλαίσιο μίας εβδομάδας:  6,5

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

ΙΙ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

In this module of study we will explore together the ways in which schooling may support exclusion and inclusion. We will dedicate some time to reconsidering our understandings of frequently used concepts and theories such as special education, inclusive education and exclusion. Thinking about our conceptual tools is a necessary first step in analysing the structures, cultures and impacts of education across a range of nation-state and cultural contexts. We will also use this time and thinking space together to explore our assumptions about education, children, difference, learning and the nature and impacts of knowledge.

Globalisation will be a key concern for us as we look at the impact of shifting flows of information, people, capital and technology on the contexts in which we undertake our professional practice and research. We will try to understand the ways in which the world changes and resists itself. More importantly, our attention will be directed to the internationalisation of education and the imperatives that drive educational benchmarking and jurisdictional policymaking. Now more than ever before we see the emergence and solidification of supra-national organisations such as OECD that drive education decision-making.  This strikes parallels with the economic organisation and decision-making that nation states are subject to in the new world order. Your experience of Greece in the European Economic Community is a touchstone.  We are required to pursue a careful analysis of global and local politics if we are to make sense of the kind of ethics that drive education cultures and new forms of exclusion.

Our work together will invite us to simultaneously look globally and locally (Slee, 2010). Our day-to-day lives are of particular interest to our scholarship. We are actors in a world of exclusion and inclusion. For this reason I will be encouraging us to think about the ordinariness of exclusion and to find our data all around us. The world, our school, hospital, department store, university department is our laboratory. My interest is in putting to theory to work to help us make sense of everyday lives.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα είναι σε επίπεδο:

α) γνώσεων:

 • Have greater critical capacity in relation to education theories and practices.
 • Have a sharper understanding of exclusion.
 • Have an increasingly informed understanding of the values, priorities and significance of cross-cultural approaches
 • Be familiar with a range of understandings of globalization and policy sociology.

β) δεξιοτήτων:

 • Increasingly recognise the importance of critical reflection with regard to one’s own values and practices.
 • Develop a greater awareness of key issues and how changing social contexts has shaped them.

γ) ικανοτήτων:

 • Re-examine a number of key concepts used in the study of what is referred to as inclusive education and special educational needs.
 • Consider benefits and challenges of cross-cultural education analysis.
 • Explore a range of understandings of globalisation and social movements, and their impact on education.
 • Explore the range of ways in which policies and practices relating to inclusive education are understood, implemented and experienced in different contexts.
 • Identify and critically engage with the different barriers to inclusion both within and across societies and communities.
 • να μελετά και να αξιοποιεί τη σχετική βιβλιογραφία,
 • να συντάσσει μία θεωρητική μελέτη,
 • να χρησιμοποίει τη ποικίλους τρόπους ανάλυσης θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων.

 

Γενικές ικανότητες:  Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) το μάθημα αποσκοπεί:

 • στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών,
 • στην αυτόνομη εργασία,
 • στην εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,
 • στον σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα,
 • στον αναστοχασμό και
 • στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή των ενοτήτων του μαθήματος

 • Inclusive education: basic principles, questions and challenges,
 • Myself, my work and my conceptualization of inclusive education,
 • Exploring cross-cultural approaches to research,
 • Understanding the scope and scape of globalization,
 • The challenge of inclusive education in the Greek context,
 • Researching Exclusion and Inclusion,
 • Building a Theory of Inclusive Education,
 • Understanding Education Policy,
 • Dividing Populations,
 • Changing schools and classrooms,
 • Breaking Down Exclusion,
 • Discussion of Assignments.

IV. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας: Χρήση διαδικτύου, οπτικο-ακουστικού υλικού,  προβολή ντοκιμαντέρ, παρουσίαση διαφανειών σε power point,  υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οργάνωση της διδασκαλίας: Σεμιναριακά μαθήματα, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, προφορική παρουσίαση θεωρητικής εργασίας, τελική συγγραφή θεωρητικής εργασίας,  αυτοτελής μελέτη.

Αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών:

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η αγγλική γλώσσα. Η μέθοδος αξιολόγησης είναι διαμορφωτική και συμπερασματική και περιλαμβάνει:

Προφορική συζήτηση της εργασίας στην τάξη  (40%).

Το περιεχόμενο της πρόδρομης παρουσίασης αναφέρεται στον σχεδιασμό της εργασίας και περιλαμβάνει: τα κριτήρια επιλογής του θέματος,τη διατύπωση του θέματος, τη διατύπωση του σκοπού, τη θεωρητική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Γραπτή τελική  εργασία (60%)

Το περιεχόμενο της τελικής γραπτής θεωρητικής εργασίας αποτελεί μία ολοκληρωμένη μελέτη η οποία κατατίθεται  γραπτώς. Η συνολική έκταση της ερευνητικής εργασίας κυμαίνεται στις 5,500 λέξεις.

V. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Allan, J. & Slee, R. (2008) Doing inclusive education research. Rotterdam, Sense Publishers.

Armstrong, F. & Barton, L. (Eds.) (1999) Disability, human rights and education: Cross-cultural perspectives. Buckingham, Open University Press.

Bauman, Z. (1997) Postmodernity and its discontents. Cambridge, Polity.

Mitchell, D. R. (2005) Contextualizing inclusive education: Evaluating old and new international perspectives. London, Routledge.

Slee, R. (2010) The Irregular School: Exclusion, schooling and inclusive education. Abingdon,

Routledge.

Thomas, G. & Loxley, A. (2007) Deconstructing special education and constructing inclusion. (2nd Edition) Maidenhead, Open University Press.

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

Ainscow, M. & Sebba, J. (Eds) (1996) International Developments in Inclusive Education, Cambridge Journal of Education, 26(1)

Batsiou, S., Bebetos, E., Panteli, P., Antonious, P. (2008) ‘Attitudes and intention of Greek and Cypriot primary education teachers towards teaching pupils with special educational needs in mainstream schools’, in International Journal of Inclusive Education, Vol. 12, No 2, 201-219.

Cole, T. (Ed) (2001) Inclusion in Practice, Educational Review, 53(2)

Florian, L. & Rouse, M. (Eds) (2001) ‘International Perspectives on School Reform and Special Educational Needs, Cambridge Journal of Education, 31(3)

Lenhart, V. & Savolainen, K. (Eds) (2002) International Review of Education, 48(3-4). Special Issue on Education and Human Rights.

Phtiaka, H. (Ed) (2000) ‘Special and Inclusive Education in the Mediterranean’ in Mediterranean Journal of Educational Studies, 6(2)

Vann, B. H. & Siska, J. (2006) ‘From Caged beds’ to Inclusion: the long road for individuals with intellectual disability in the Czech Republic’ in Disability and Society Vol . 21, No. 5 425-439.

The International Inclusive Education Colloquium. Critical Analysis of Inclusive Education Policy: an international survey [Part 1]International Journal of Inclusive Education, 10(2-3), 2006.

 

Επιστημονικά περιοδικά

 • British Journal of Special Education
 • Comparative Education
 • Disability and Society
 • European Journal of Special Needs Education
 • Inclusion Now
 • Support for Learning
 • The International Journal of Inclusive Education

Ιστότοποι

 • Disability World

http://www.disabilityworld.org

 • Eenet

http://www.eenet.org.uk

 • Family Village Inclusion Resources

http://www.familvvillage.wise.edu/education/inclusion/html

 • Norwegian Policy

http:///www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.html

 • Norwegian Policy on inclusion. Also look at:

http://www.norad.no/norsk/files/inclusionofDisability.doc

 • OECD

http://www.oecd.org

 • The Equality Authority, Ireland

http://www.eguality.ie

 • UNESCO

http://www.unesco.org