Back

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ε20)

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Διδάσκουσα: Έλενα Π. Σουκάκου

Εξάμηνο: Δ’

Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες: Σεμιναριακά μαθήματα

Τύπος μαθήματος: Επιλογής

Πιστωτικές μονάδες: 10

Σύνολο μαθημάτων: 13

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα αυτό παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν διεθνείς πρακτικές ένταξης, με έμφαση πρακτικές που εφαρμόζονται στη σχολική τάξη. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τους φοιτητές στη διερεύνηση διαστάσεων όπως επιστημονικά τεκμηριωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές, συστήματα αξιολόγησης της ποιότητας ενταξιακών πρακτικών, και αποτελεσματικά μοντέλα δια βίου εκπαίδευσης σχετικά με την ένταξη στη προσχολική ηλικία. Παράλληλα, τα σεμιναριακά μαθήματα έχουν στόχο υποστηρίξουν τους φοιτητές να επεξεργαστούν σύγχρονα διλήμματα σχετικά με την εφαρμογή ενταξιακών πρακτικών στη προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την καλλιέργεια συνεργατικών πρακτικών με παιδαγωγούς, ειδικούς, επαγγελματίες και την οικογένεια στα πλαίσια της ένταξης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα:

 • Έχει αναπτύξει βαθύτερη κατανόηση σύγχρονων διεθνών πρακτικών ένταξης που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ατομικών αναπτυξιακών και μαθησιακών αναγκών όλων των παιδιών που φοιτούν σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης.
 • Έχει διερευνήσει βασικές διαστάσεις που σχετίζονται με τη αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας μοντέλων σχολικής ένταξης στην προσχολική ηλικία.
 • Έχει εξασκηθεί στην εφαρμογή μιας συνεργατικής προσέγγισης για την εφαρμογή ενταξιακών πρακτικών μέσα από case-studies.
 • Έχει επεξεργαστεί κεντρικά ζητήματα σχετικά με τον σχεδιασμό ενταξιακών προγραμμάτων σε διαφορετικά πλαίσια, και θα έχει αναπτύξει κριτική σκέψη γύρω από τους παράγοντες που συνδέονται με την αποτελεσματική υλοποίησή τους.
 • Είναι σε θέση να μπορεί να πραγματοποιεί συνδέσεις ανάμεσα σε νέες γνώσεις σχετικά με διεθνείς πρακτικές για την ένταξη στην προσχολική εκπαίδευση, και τις βιωματικές του/της εμπειρίες που σχετίζονται με επιμέρους διαστάσεις της ένταξης.

Διδακτικές Μέθοδοι

Το μάθημα θα παρέχει πολλές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών μέσα από τις ακόλουθες προσεγγίσεις και διαδραστικές δραστηριότητες: συζήτηση σε μεγάλες και μικρές ομάδες, (whole-group and small-group discussion), επίλυση προβλημάτων (collaborative problem solving), δραστηριότητες σε μικρές ομάδες, (small-group activities), και ανάπτυξη ατομικών και ομαδικών project. Επιπλέον, η μαθησιακή διαδικασία διευκολύνεται μέσα από την ανεξάρτητη μελέτη, την πραγματοποίηση συναντήσεων με διδακτικό προσωπικό, και επαγγελματίες από το χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και τη χρήση τεχνολογιών, όπως χρήση video (video demonstration), διαδικτύου, παρουσίαση διαφανειών σε power point, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών περιλαμβάνει:

 • τη συμμετοχή στα σεμιναριακά μαθήματα (20%).
 • την προετοιμασία ατομικής γραπτής εργασίας 1.500 λέξεων. Θα αξιολογηθεί η δομή και ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας, η σύνδεση μεταξύ των στόχων της εργασίας και της ανάλυσης, η αναζήτηση και χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας, και η οργάνωση και ποιότητα της γραφής (50%).
 • την προετοιμασία και προφορική παρουσίαση ομαδικού project που θα βασίζεται στη θεματολογία που δίνεται στα πλαίσια του μαθήματος (30%).

Περίγραμμα Σεμιναριακών Μαθημάτων

 1. Η Ένταξη στην Προσχολική Ηλικία: Επισκόπηση  Μαθήματος.
 2. Εισαγωγή στις Eνταξιακές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (Μέρος Α): Προετοιμασία ατομικής και ομαδικής εργασίας.
 3. Ενταξιακές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (Μέρος Β): (Παραδείγματα και εφαρμογή στη σχολική τάξη).
 4. Ενταξιακές Πρακτικές (Μέρος Γ): (Παραδείγματα και εφαρμογή στη σχολική τάξη).
 5. Πώς Γνωρίζουμε Τί Εφαρμόζουμε? Αξιολόγηση της Ποιότητας Ενταξιακών Πρακτικών: Η Κλίμακα Ιnclusive Classroom Profile (ICP).
 6. Ενταξιακή εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο/Σουηδία. Προετοιμασία ατομικής και ομαδικής εργασίας.
 7. Συνεργατικές Πρακτικές: Πώς Εφαρμόζονται στην Καθημερινή Πρακτική?
 8. Σχέση Οικογένειας-Σχολείου: Πρακτικές και ζητήματα γύρω από την ενταξιακή εκπαίδευση.
 9. Παρουσίαση Ομαδικών Project. ΜΕΡΟΣ A «Ένα σχολείο για όλους».
 10. Παρουσίαση Ομαδικών Project. ΜΕΡΟΣ Β «Ένα σχολείο για όλους».
 11. Η Χρήση Ενταξιακών Πρακτικών στα Πλαίσια Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Θεσμικών Πλαισίων, Πόρων Χρηματοδότησης, και Κοινωνικοπολιτισμικών Διαφορών.
 12. Προς μια Ενταξιακή Εκπαίδευση για Όλα τα Παιδιά:  Που Βρισκόμαστε και Πώς Προχωράμε στο Μέλλον? Προετοιμασία Εργασίας.
 13. Προετοιμασία  Εργασίας / Ομαδικά εργαστήρια/ Ανεξάρτητη μελέτη.

Υποστηρικτική Bιβλιογραφία

 1. Barton, E. E., & Smith, B. J. (2015). Advancing high-quality preschool inclusion: A discussion and recommendations for the field. Topics in Early Childhood Special Education, 35(2), 69-78.
 2. Barton, E. E., & Smith, B. J. (2015). Brief Summary: Fact Sheet of Research on Preschool Inclusion http://www.pyramidplus.org/sites/default/files/Inclusion%20Fact%20Sheet%202014_0.pdf
 3. Barton, E. E. et Smith, B. J. (2015). The preschool inclusion tool box. How to build and lead a high-quality program. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co.
 4. Bricker, D. (2020). A proposed framework for enhancing collaboration in early intervention/early childhood special education. Topics in Early Childhood Special Education, 1-13. https://doi.org/10.1177/0271121419890683
 5. Bricker, D., Squires, J., Frantz, R. et Xie, H. (2016). A Comprehensive and Additive System for Child-Focused Assessment and Evaluation in EI/ECSE. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 3(4), 187-197.
 6. Buysse, V., Winton, P. J., & Rous, B. (2009). Reaching consensus on a definition of professional development for the early childhood field. Topics in Early Childhood Special Education, 28 (4), 235-243.
 7. Catlett C. & Soukakou E.P. (2019).  Assessing opportunities to support each child: 12 key practices for quality inclusion. Young Children, 74(3), 34-43.
 8. Department for Education and Department of Health (2015) Special educational needs and disability code of practice: 0 to 25 years. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/send-code-of-practice-0-to-25.
 9. Division for Early Childhood (DEC). (2014). DEC recommended practices. Retrieved from http://www.dec-sped.org/recommendedpractices
 10. Early Childhood Inclusion: A Joint Position Statement of the Division for Early Childhood (DEC) and the National Association for the Education of Young Children (NAEYC)
  http://npdci.fpg.unc.edu/resources/articles/Early_Childhood_Inclusion
 11. Fukkink, R. G. et van Verseveld, M. (2020). Inclusive early childhood education and care: a longitudinal study into the growth of interprofessional collaboration.
 12. Gunning, C., Breathnach, Ó., Holloway, J., McTiernan, A., & Malone, B. (2019). A systematic review of peer-mediated interventions for preschool children with autism spectrum disorder in inclusive settings. Review Journal of Autism and Developmental Disorders6(1), 40-62.
 13. Guralnick, M. J. et Bruder, M. B. (2016). Early Childhood Inclusion in the United States: Goals, Current Status and Future directions. Infants & Young Children, 29(3), 166-177.
 14. Harms, T., Clifford, R. M., & Cryer, D. (2014). Early Childhood Environment Rating Scale, third edition (ECERS-3). New York, NY: Teachers College Press.
 15. Hemmeter, M. L., Ostrosky, M., & Fox, L. (Eds.) (2020). Unpacking the Pyramid Model: A Practical Guide for Preschool Teachers. Brookes Publishing.
 16. Hwang, Yoon-Suk & Evans, David (2011) Attitudes towards inclusion: gaps between belief and practice. International Journal of Special Education, 26(1), pp. 136-146.
 17. Jane M. Leatherman & Judith A. Niemeyer (2005) Teachers’ Attitudes Toward Inclusion: Factors Influencing Classroom Practice, Journal of Early Childhood Teacher Education, 26:1, 23-36
 18. Jimenez, B. A., & Kamei, A. (2015). Embedded instruction: An evaluation of evidence to inform inclusive practice. Inclusion3(3), 132-144.
 19. Love, H. R., & Horn, E. (2021). Definition, context, quality: Current issues in research examining high-quality inclusive education. Topics in Early Childhood Special Education40(4), 204-216.
 20. National Professional Development Center on Inclusion. (2008). What do we mean by professional development in the early childhood field? Chapel Hill: The University of North Carolina, FPG Child Development Institute, Author.
 21. Ni Bhroin, O. et King, F. (2020). Teacher education for inclusive education: a framework for developing collaboration for the inclusion of students with support plans. European Journal of Teacher Ecucation, 43(1), 38-63.
 22. Nteropoulou-Nterou, E., & Slee, R. (2019). A critical consideration of the changing conditions of schooling for students with disabilities in Greece and the fragility of international in local contexts. International Journal of Inclusive Education23(7-8), 891-907. doi 10.1080/13603116.2019.1623331
 23. Nordstrum, L. E., LeMahieu, P. G., & Berrena, E. (2017). Implementation Science: Understanding and finding solutions to variation in program implementation. Quality Assurance in Education25(1), 58-73. https://doi.org/10.1108/QAE-12-2016-0080
 24. Ok, M. W., Rao, K., Bryant, B. R., & McDougall, D. (2017). Universal design for learning in pre-k to grade 12 classrooms: A systematic review of research. Exceptionality25(2), 116-138.
 25. Odom, S.L., Buysse, V., & Soukakou E. (2011). Inclusion for young children with disabilities: A quarter century of research perspectives. Journal of Early Intervention, 33, 344-356.
 26. Palikara, O., Castro, S., Gaona, C., & Eirinaki, V. (2019). Professionals’ views on the new policy for special educational needs in England: ideology versus implementation. European Journal of Special Needs Education34(1), 83-97.
 27. Rakap, S., & Parlak‐Rakap, A. (2011). Effectiveness of embedded instruction in early childhood special education: A literature review. European Early Childhood Education Research Journal19(1), 79-96
 28. Recchia, Susan, and Yoon-Joo Lee (2012). Inclusion in the early childhood classroom: What makes a difference? Teachers College Press.
 29. Rush, D. D., & Shelden, M. L. L. (2011). The Early Childhood Coaching Handbook. Brookes Publishing Company. PO Box 10624, Baltimore, MD 21285.
 30. Research Synthesis Points on Early Childhood Inclusion http://npdci.fpg.unc.edu/sites/npdci.­fpg.unc.edu/files/resources/NPDCI-ResearchSynthesisPoints-10-2009_0.pdf
 31. Research Synthesis Points on Practices That Support Inclusion http://npdci.fpg.unc.edu/sites/npdci.fpg.unc.edu/files/resources/NPDCI-ResearchSynthesisPointsInclusivePractices-2011_0.pdf
 32. Sandall, S. R., Schwartz, I. S., Joseph, G. E., and Gauvreau A.N. (2019). Building blocks. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
 33. Sandall, S. R., Schwartz, I. S., & Gauvreau, A. (2016). Using modifications and accommodations to enhance learning of young children with disabilities: Little changes that yield big impacts. In Handbook of early childhood special education (pp. 349-361). Springer, Cham.
 34. Shepley, C., & Grisham-Brown, J. (2019). Multi-tiered systems of support for preschool-aged children: A review and meta-analysis. Early Childhood Research Quarterly47, 296-308.
 35. Snyder, P., Hemmeter, M. L., McLean, M., Sandall, S., McLaughlin, T., & Algina, J. (2018). Effects of professional development on preschool teachers’ use of embedded instruction practices. Exceptional Children84(2), 213-232.
 36. Slot, P. (2018). Structural characteristics and process quality in early childhood education and care: A literature review. OECD Education Working Papers No. 176. doi.org/10.1787/edaf3793-en
 37. Soukakou, E.P. (2016).  The Inclusive Classroom Profile (ICP™) Manual, Research Edition. Baltimore, MD: Brookes Publishing.
 38. Soukakou, E. P., Winton, P. J., West, T. A., Sideris, J. H., & Rucker, L. M. (2015). Measuring the quality of inclusive practices: Findings from the Inclusive Classroom Profile pilot. Journal of Early Intervention, 36, 223-240.
 39. Soucacou, E P., & Sylva, K. (2010). Developing observation instruments and arriving at inter-rater reliability for a range of contexts and raters: The early childhood environment rating scales. In G. Walford, E. Tucker & M. Viswanathan (Eds.). The sage handbook of measurement. London: Sage.
 40. Soukakou, E., Evangelou, M.,  & Holbrooke, B. (2018) Inclusive Classroom Profile: a pilot study of its use as a professional development tool, International Journal of Inclusive Education, 22:10, 1124-1135.
 41. Soukakou E. P. (2012).  Measuring quality in inclusive preschool classrooms: Development and validation of the Inclusive Classroom Profile (ICP). Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 478-488.
 42. van Rhijn, T., Maich, K., Lero, D. S., & Hope Irwin, S. (2019) Assessing Inclusion Quality: The SpeciaLink Early Childhood Inclusion Quality Scale. Exceptionality Education International, 29, 92-112. Retrieved from https://ir.lib.uwo.ca/eei/vol29/iss3/7
 43.  Vaz, S., Wilson, N., Falkmer, M., Sim, A., Scott, M., Cordier, R., & Falkmer, T. (2015). Factors associated with primary school teachers’ attitudes towards the inclusion of students with disabilities. PloS one10(8), e0137002.
 44. Warren Warren, J., Soukakou, E. P., Forster, J., Ng, L. T., & Nteropoulou-Nterou, E. (2021). Small Steps: The Inclusion of Young Children with Disabilities in Australia, Greece, and Malaysia. Australasian Journal of Special and Inclusive Education, 45(2), 164-177.
 45.  Winton, P., Snyder, P., & Goffin, S. (2016). Beyond the status quo: Rethinking professional development for early childhood teachers. In L. Couse & S. Recchia (Eds.), Handbook of early childhood teacher education (pp. 54-68). New York, NY: Routledge.
 46. Zhang, Q. et Morrison, V. (2018). Early identification within inclusive early childhood curriculum: An ethnographic study from New Zealand. Early Child Development and Care, 190(3), 310-321. https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1471472
 47. Γελαστοπούλου, Μ. & Ντεροπούλου – Ντέρου, Ε. (2020). «O σχεδιασμός και η εφαρμογή του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος νηπίων με αναπηρία στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των ΚΕΔΔΥ: απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμοί υπό το πρίσμα της ενταξιακής εκπαίδευσης». Στο Ορφανός, Π. (επιμ.) Πρακτικά 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης Με Διεθνή Συμμετοχή: Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση, Δ΄ ΤΟΜΟΣ, 31-50. Βόλος: Readnet. ISBN 978-618-84140-9-9, https://www.readnet.gr/genika-vivlia/28-4o-panellinio-sunedrio-eidikis-ekpaideusis-tomos-a.html

 

Επιπρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό 

Recommended Practices Modules (RPMs)

RPMS are free, online modules developed for early care and education, early intervention, and early childhood special education faculty and professional development providers to use within their coursework and trainings. These modules are designed to support the implementation of the Division of Early Childhood Recommended Practices, and include video and audio clips, short lessons with quizzes and knowledge checks, instructor support materials, as well as short simulations. https://rpm.fpg.unc.edu/welcome

 

STEM Innovation for Inclusion in Early Education (STEMIE) STEMIE is led by FPG Child Development Institute, in partnership with University of Denver, and Public Health Management. The center is developing the knowledge base on inclusive STEM (science, technology, engineering, and mathematics) learning opportunities for young children with disabilities (O-5), and implementing high-quality technical assistance and professional development to increase engagement for young children with disabilities. Currently, you can find free resources including blog posts debunking myths and misconceptions, tipsheets on storybook conversations, and videos. The excerpt of the documentary shown as part of the presentation was developed by STEMIE. https://stemie.fpg.unc.edu

Μετάβαση στο περιεχόμενο